خانه ای قدیمی در
کهن محله تکیه ملایر
سال ۱۳۹۰ خورشیدی