یاد و خاطره دو همرزم ؛
سردار شهید حاج حسن تاجوک و سردار شهید حاج مصطفی طالبی گرامی باد