مرحوم دکتر حسن بابک ، فرماندار فقید شهرستان ملایر ، پس ازفارغ التحصیلی ازدانشگاه
+ تصاویری که جز در ملایربوک،  در هیچ رسانه ای مشاهده نخواهید کرد !