دامنه کوه گرمه در سال ۱۳۵۱ پیش از کاشت درختان کاج توسط دکتر بابک با حضور جناب آقای مجید اقبال احمدی