خانواده مرحوم حسین سبزیانی ملقب به اوسا حسین، آشپز اختصاصی بیمارستان فخریه در سال ۱۳۴۶ واقع در بیشه مصفای دارچم ملایر