فرتوری نایاب متعلق به دهه بیست خورشیدی،

شماره ۱: مرحوم محمود عضدی قاجار ملقب به امیر موید تولیت موقوفات سیف الدوله و

شماره ۲: مرحوم جلیل الدوله ناظر موقوفات سیف الدوله