بلوار سیف الدوله ملایر
در سال ۱۳۷۷ خورشیدی

+ این بلوار یادگار دکتر بابک و در گذشته های نه چندان دور به بلوار پارک و بلوار پاسداران نیز شهرت داشته است‌.