تصویری از استاد مهدی اصفهانی، فرزند مرحوم میرزا احمد اصفهانی از بازرگانان و تجار معتبر ملایر و نماینده نفت روسیه پیش از تاسیس شرکت نفت، امانت داری میرزا احمد زبانزد عام بود.