تصویر دیده نشده ای از ؛
دکتر حاتم، اسوه انسانیت و نیکوکاری، پزشک گرانقدری که نیازمندان را رایگان طبابت می کرد و حتی هزینه داروی آنان را نیز شخصا تقبل مینمود.