نانوایی سنگکی سنتی پارک ملایر با حضور آقایان: شاطر تقی و شاطر داریوش