قابی ارزشمند مزین به تصویر سه قهرمان وزنه برداری در کشور: مرحوم استاد محمود اقدسی، مرحوم استاد محمد نیکتاش و استاد مجید امیری در دهه سی خورشیدی