ملایر شهر جهانى انگور
آیا میدانستید ملایر سالانه ١٨٪؜ انگور کشور معادل ٦٠٠هزارتن را تولید میکند و از این لحاظ رکورد دار جهان مى باشد؟