از راست آقایان: عبدلی متصدی گیشه سینما بهمن، استاد احمد چیتی آپاراتچی سینما بابیش از اکران ۱۴۷۸ فیلم و مرحوم سلیمانی کنترل چی سینما در سال ۱۳۶۵ خورشیدی