جمعی از علامت گیر های کهن هیئت سرچشمه ملایر با حضور آقایان: حاج حسین شاپوریان، میرزا احمد عابدپور، استاد جواد شاپوری و حاج حسین محبی