برداشت انگور و تولید کشمش با نظارت موسسه استاندارد ملایر به ریاست مرحوم حسین گردون زاده

+ شوربختانه شاهدیم که انگور ملایر بعد از ۵۰ سال باز به همین روش سنتی تهیه و عرضه میگردد.