تصویر کمیابی از میدان امام ملایر در اوایل دهه هفتاد خورشیدی، اهدایی جناب آقای نبی احمدی به آرشیو ملایر بوک/کتاب ملایر