برداشت انگور مانیزان و تولید کشمش با نظارت موسسه استاندارد ملایر به ریاست مرحوم حسین گردون زاده