پاییز دل و دیده نواز
در بوستان سیفیه ملایر
مورخه آبان ماه ۱۳۷۶ شمسی
با حضور استاد فرجام معراجی