مشهدی علی قربان مهدی معروف به عمو اهوازی در دهه چهل خورشیدی که سال ها دکان ایشان در روبروی مسجد فاطمیه (س) قرار داشت.