چشمه طهماسب ملایر
واقع در دامنه کوه گرمه
در دهه ی چهل خورشیدی