از راست پهلوانان باستانی کار ملایر: سید محمد نقیب، صادق چوبین و ابراهیم آشفته