نمایشگاه مجازی
آثار استاد #فرجام_معراجی

+ میدان دکتر بابک
در دی ماه ۱۳۸۰ شمسی