اولین آتش نشانان ملایر با خودروی بنز، دومین ماشین آتش نشانی ملایر که ابتدا در پارکینگ شهرداری سپس در اداره آتش نشانی ملایر پارک میشد،