مرحوم وجیه الله منتج معروف به حاجی وجی ، در قهوه خانه پارک ، دهه پنجاه شمسی