چرخ فلک نوستالوژیک ملایر ، پارکینگ مجاورت مسجد سیفیه