شهید علی رجبی ، داخل کیوسک تلفن ، در دهه شصت خورشیدی